متحرک سازی لیپ سینک

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی لیپ سینک در این درس متحرک سازی لیپ سینک (همزمان سازی صدا با لب‌های کاراکتر)…

80,000 تومان

متحرک سازی راه رفتن با خوشحالی

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی راه رفتن با خوشحالی در این آموزش با انیمت راه رفتن کاراکتر خوشحال آشنا خواهید…

80,000 تومان

متحرک سازی راه رفتن از نمای روبرو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی راه رفتن از نمای روبرو در این آموزش فرا خواهید گرفت که چطور یک کاارکتر…

80,000 تومان

متحرک سازی راه رفتن از نمای پشت

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی راه رفتن از نمای پشت در این آموزش یاد می‌گیرید که یک کاراکتر از نمای…

80,000 تومان

متحرک سازی مفصل ها

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با دوره متحرک سازی مفصل ها متحرک سازی مفصل ها ساده ولی بسیار مهم است که یاد می‌گیرید به…

80,000 تومان

متحرک سازی دست دادن کاراکتر

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی دست دادن کاراکتر در این آموزش یاد می‌گیرید که دو تا کاراکتر چگونه به هم…

80,000 تومان

متحرک سازی پرتاب آجر به سمت سر کاراکتر

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی پرتاب آجر به سمت سر کاراکتر در این  موزش یاد می‌گیرید که متحرک‌سازی زمانیکه جسمی…

80,000 تومان

متحرک سازی برخورد جسم به سر

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی برخورد جسم به سر در این اموزش یاد می‌گیرد که اگر جسم سنگینی بر روی…

80,000 تومان

متحرک سازی افتادن کاغذ روی زمین

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی افتادن کاغذ روی زمین کاغذ هم مثل پر سبک است اما انعطاف بیشتری دارد. در…

80,000 تومان

متحرک سازی افتادن پر روی زمین

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی افتادن پر روی زمین در این اموزش یاد می‌گیرد که اجسام سبک مثل پر هنگامی…

80,000 تومان

متحرک سازی تغییر حالات صورت

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی تغییر حالات صورت در این اموزش یاد می‌گیرید که برای چرخش صورت یک کاراکتر چه…

80,000 تومان

متحرک سازی شیلنگ آب

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

آشنایی با درس متحرک سازی شیلنگ آب در این ویدئو یاد می‌گیرید چگونه خروج آب از شیلنگ را متحرک‌سازی کنید.…

80,000 تومان