پشتیبانی فقط برای دانشجویان که وارد پنل شده باشند فعال است.